Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Przy użyciu Serwisu Internetowego Eprawnik24.com

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z Serwisu eprawnik24.com, zwanego dalej Serwisem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Usługodawca – właściciel Serwisu eprawnik24.com;
2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Serwis eprawnik24.com drogą elektroniczną;
3. Usługi – świadczone na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, a gdzie:
a) Usługi nieodpłatne, tj. możliwość korzystania przez każdego z treści zamieszczonych w Serwisie,
b) Usługi odpłatne, tj:
– sporządzanie dokumentów zawierających treść porad;
– sporządzanie opinii prawnych;
– sporządzanie projektów pism procesowych, takich jak pozwy, sprzeciwy od nakazu zapłaty, apelacje, i inne;
– sporządzanie pism nieprocesowych, takich jak projekty umów i jednostronnych oświadczeń;
– dostęp do treści, tzn. usługa umożliwiająca dostęp do opublikowanych, płatnych treści i porad w Serwisie eprawnik24.com
4. Serwis – portal internetowy www.eprawnik24.com;

§ 3

Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 4

1.Warunkiem korzystania z Serwisu i Usług jest zaakceptowanie Regulaminu, jak również cennika i/lub otrzymanej wyceny.
2.Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
3.Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
4.Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdym czasie.

§ 5

Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze Usługobiorcy niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

Rozdział II
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 6

1. Usługodawca udziela porady Usługobiorcy na podstawie Umowy o udzielenie porady, zwanej dalej w niniejszym Rozdziale „Umową”.
2. Przez Umowę o udzielenie porady Usługodawca zobowiązuje się udzielić porady drogą elektroniczną przez Internet za pośrednictwem poczty elektronicznej na rzecz Usługobiorcy. Za zgodą stron istnieje również możliwość udzielenia porady, jak również odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem komunikatora internetowego. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Usługodawca udzieli porady na rzecz Usługobiorcy w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
W ramach wyceny mieści się również możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Usługobiorcy, pozostających w związku z opinią i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie 72 godzin licząc od dnia skierowania zapytania przez Usługobiorcę. Oba terminy wymienione w ust. 2 nie dotyczą porad z zakresu działu „Optymalizacja podatkowa i ochrona majątku”, które są dłuższe i każdorazowo indywidualnie ustalane z Usługobiorcą. Dodatkowo Usługodawca ma prawo również zastrzec sobie dłuższy termin na udzielenie porady, w takiej sytuacji zobowiązany jest on poinformować o tym Usługobiorcę przed zawarciem umowy.
3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem dla Umowy o udzielenie porady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Przepisy o Umowie o udzielenie porady stosuje się również do innych Umów będących podstawą świadczenia przez Usługodawcę innych usług odpłatnych w zakresie nieuregulowanym Regulaminem.
5. Zawarcie umowy o udzielenie porady następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty umówionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy.

§ 7

1. W przypadku gdy informacje podane przez Usługobiorcę w pytaniu dotyczącym porady prawnej są niekompletne lub nie pozwalają na udzielenie odpowiedzi w całości lub w części bądź też udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące porady wymaga nadesłania przez Usługobiorcę dodatkowego dokumentu, Usługodawca w terminie wskazanym w § 6 poprosi Usługobiorcę o uzupełnienie informacji lub nadesłanie dokumentów. Termin udzielenia porady biegnie wówczas od dnia doręczenia Usługodawcy uzupełnienia pytania.
2. Jeżeli Usługobiorca w terminie 14 dni od doręczenia prośby o uzupełnienie pytania nie uzupełni pytania usługę uważa się za zrealizowaną. W takim przypadku Usługobiorca nie może powoływać się na niekompletność udzielonej porady chyba że niekompletność ta nie jest związana z brakiem uzupełnienia pytania.
3. Wykonanie Usługi w trybie ust. 2 nie uprawnia Usługobiorcy do zwrotu części wynagrodzenia.

§ 8

1.Zakres udzielanej porady wyznaczony jest przez faktyczny stan problemu przedstawionego przez Usługobiorcę w pytaniu pierwotnym oraz zawarte w nim pytania zadane przez Usługobiorcę dotyczące stanu faktycznego lub prawnego tego problemu.
2. Usługobiorca nie może powoływać się na szkodę poniesioną w wyniku stanu faktycznego, o którym mowa w ust. 1, jeśli nastąpiła ona wskutek okoliczności, które nie były przedmiotem udzielonej porady lub nie były poruszane przez Usługobiorcę.
3. Usługodawca ma prawo zwróci
Usługobiorcy uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem pytania pierwotnego, w szczególności odnosi się to do tych sytuacji, w których udzielenie porady polega na analizie dokumentów lub umowy, a gdzie Usługobiorca wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Usługodawca informuje Usługobiorcę o takich zagadnieniach. Usługobiorcy przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień, jednakże po wcześniejszym uiszczeniu na rzecz Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie zdecyduje się na objęcie poradą wskazanych w ust. 3 zagadnień, nie może on powoływać się na szkodę poniesioną w wyniku okoliczności, na które Usługodawca zwrócił uwagę w trybie ust. 3.

§ 9

1.Usługodawca udziela rzetelnych porad zgodnych z aktualnym porządkiem prawnym. Równocześnie jednak Usługodawca nie może udzielić gwarancji, że nie wystąpią rozbieżności w opiniach i poglądach dotyczących tego samego problemu prawnego, stąd też Usługodawca zastrzega, że możliwe jest spotkanie się zarówno w teorii, jak i również w praktyce z poglądem odmiennym.
2. Usługobiorca oświadcza, że ust.1 rozumie i akceptuje, jak również rozumie, iż nawet udzielone porady cechujące się najwyższą rzetelnością mogą spotkać się zarówno w teorii jak również w praktyce z odmiennymi poglądami, który to fakt wynika z braku istnienia w polskim porządku prawnym powszechnie wiążącej wykładni ustaw, co równocześnie oznacza, iż każda interpretacja aktu prawnego, w tym nawet dokonana przez kompetentny organ rządowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej.

§ 10

1.Usługodawca ma prawo odmówć udzielenia porady, jeżeli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub też uzna, że nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji do udzielenie porady.
2. W przypadku omówionym w ust. 1, Usługodawca informuje Usługobiorcę o niemożliwości udzielenia porady oraz zwraca Usługobiorcy zapłacone wynagrodzenie w terminie 5 dni licząc od dnia podania przez Usługobiorcę numeru rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconego wynagrodzenia oraz odesłania podpisanej korekty faktury w przypadku gdy to konieczne.

§ 11

Autorskie prawa majątkowe dotyczące treści znajdujących się w serwisie eprawnik24.com należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części znajdujący się na stronie serwisu eprawnik24.com a także pozyskany przez Usługobiorcę w ramach świadczonych usług na jego rzecz, nie może być powielany i rozpowszechniany lub też dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym również elektroniczny, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym zamieszczaniem w Internecie – bez uprzedniej pisemnej zgody Eprawnik24. Każde tego typu działanie w postaci używania lub wykorzystywania utworów w całości lub w ich części jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilną, jak również i karną.

§ 12

1. W przypadku złożenia zamówienia przez Usługobiorcę, Usługodawca może opublikować w Serwisie zarówno treść zadanego pytania, jak również udzielonej porady.
2. Treść, której dotyczy ust. 1, będzie dostępna w Serwisie w ramach usługi korzystania z Serwisu.
3. Pytanie zostanie opublikowane po wcześniejszym wprowadzeniu do niego zmian uniemożliwiających identyfikację Usługobiorcy.
4. Usługodawca nie będzie publikował w Serwisie treści, o której mowa w ust. 1, jeżeli Usługobiorca podczas złożenia zamówienia wnioskował o nie publikowanie w Serwisie zadanego przez niego pytania.

§ 13

Usługobiorca, korzystający z Usług Serwisu (za wyjątkiem Usługi dotyczącej korzystania z darmowej treści Serwisu), wyraża zgodę na:
1.Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu badania rynku oraz preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem otrzymanych wyników na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę;
3. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców.

§ 14

Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia e-faktury bez podpisu Usługobiorcy.

Rozdział III
Dodatkowe usługi świadczone z wykorzystaniem poczty elektronicznej

§ 15

1. Usługą dodatkową świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera” na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
2. Ponadto Usługobiorca dokonując subskrypcji „Newslettera” wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości o treściach handlowych i promocyjnych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
3. Usługa subskrypcji „Newslettera” jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Usługobiorcy.
4. Zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez subskrypcję na stronie głównej Serwisu.
5. Usługobiorca może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po wysłaniu stosownego maila z oświadczeniem o rezygnacji na adres pomoc[at]eprawnik24[dot]com (zastępując znakiem ‘@’ at, oraz znakiem ‘.’ dot)
6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Rozdział IV
Zastrzeżenia dotyczące zrealizowania zamówionej usługi

§ 16

1. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne przerwy w dostępie do Serwisu związane z bieżącą obsługą i pracami konserwacjyjnymi serwera i Serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na Serwisie.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Usługobiorcę wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis eprawnik24.com, chyba że zostały one wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę.
4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody które wynikły wskutek działania siły wyższej lub też osób trzecich, w tym m.in. hostingodawców.
5. Każda zmiana adresu poczty elektronicznej przez Usługobiorcę, którym posługuje się on do komunikacji z Usługodawcą, każdorazowo zobowiązuje Usługobiorcę do powiadomienia o takiej zmianie Usługodawcy w przeciwnym razie korespondencję uznaje się za skutecznie doręczoną. Ponadto w przypadku braku powiadomienia Usługodawcy przez Usługobiorcę o takiej zmianie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę która wynikła z powodu braku zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią wiadomości.

Rozdział V
Reklamacja usługi

§ 17

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z odpłatnych Usług Usługodawcy będą zgłaszane drogą elektroniczną na adres reklamacja@eprawnik24.com
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w przeciągu 14 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
4. W ramach usługi porada prawna, Usługodawca gwarantuje zwrot uiszczonej należności w pełnej jej wysokości, jeżeli porada prawna wraz z pytaniami dodatkowymi nie wyjaśniły wątpliwości Usługobiorcy, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zwrot nie przysługuje natomiast wtedy, gdy porada prawna jest zgodna z przepisami prawa jednakże jest niekorzystna dla Usługobiorcy.
5. Warunkiem skorzystania z gwarancji zwrotu jest wykorzystanie możliwości zadawania pytań dodatkowych oraz wykazanie rzeczywistych uchybień porady prawnej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 18

1.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronach Serwisu eprawnik24.com stanowiąc integralną część Umowy zawieranej z Usługobiorcą.
2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. Usługobiorca zobowiązuje się każdorazowo do zapoznania z aktualną treścią Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Wszelkie spory, które mogą wystąpić zarówno w trakcie, jak również po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miasta Bielsko-Biała w województwie Śląskim na terenie Polski.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2014 r.