Hongkong

Zakładanie spółek w Hongkongu

Hongkong jest jurysdykcją która tworząc zasadę terytorialności przyciąga wielu beneficjentów zainteresowanych optymalizacją podatków obniżając poziom podatku dochodowego do 16,5% od podatku dochodowego netto osiąganego z tytułu przychodów na terenie Hongkongu lub też zwalnia firmę beneficjenta w całości od podatków w przypadku gdy jej przychody osiągane są poza tut. terytorium. Nie istnieje tu również podatek spadkowy.

Rekomendowaną formą prowadzenia działalności na terenie Hongkongu jest utworzenie spółki Private Limited Company (Ltd.) zapewniającej rozdzielność majątkową spółce oraz jej właścicielom i dyrektorom. Minimalny wymagany kapitał zakładowy to zaledwie HK$1, a do utworzenia spółki wymagany jest jeden dyrektor i jeden udziałowiec, ponadto nie ma wymogu lokalnego dyrektora dla spółki. Udziałowcem i dyrektorem może być ta sama osoba.

Informacje dotyczące udziałowców i dyrektorów są oficjalnie dostępne w publicznym rejestrze, jednakże rozwiązanie to w sporym stopniu ułatwia budowanie relacji z zagranicznymi kontrahentami, równocześnie nie wykluczając możliwości utworzenia struktury nominowanego dyrektora i udziałowca w celu ochrony danych osobowych.

Hongkong nie prowadzi automatycznej wymiany informacji podatkowych dotyczących oszczędności zgromadzonych przez obywateli Unii Europejskiej na jego terytorium, a lokalna administracja nie nakłada żadnych restrykcji na obrót dewizowy, co pozwala na swobodny przepływ kapitału. Hongkong zawarł również umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Chinami, Luksemburgiem, Belgią i Tajlandią.

Powyższe sprawia, że założona spółka w Hongkongu może być m.in. doskonałym pośrednikiem w prowadzeniu wymiany handlowej pomiędzy Chinami a Unią Europejską.

Zobacz również pozostałe raje podatkowe