Zatrudnienie przez zagranicznego pracodawcę


Otrzymałem propozycję pracy na terenie Polski od firmy z Niemiec, która jednak nie posiada na terenie Polski oddziału ani przedstawicielstwa. Jednym z warunków pracodawcy jest to, abym przejął obowiązek płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Jeżeli Pana pracodawca nie posiada na terenie Polski oddziału, jak również przedstawicielstwa, a jego siedziba główna znajduje się na terytorium jednego z Państw członkowskich Unii Europejskiej to zarówno pracodawca ze swojej strony może podjąć się odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za Pana, jak również może zawrzeć z Panem umowę na podstawie której to Pan przejmie jego obowiązki w powyższym zakresie w zgodzie z Art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dot. wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Należy zaznaczyć, że w tym drugim przypadku w którym to Pan staje się płatnikiem składek na ubezpieczenie, zobowiązany jest Pan do zarejestrowania się jako płatnik składek w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla Pana adresu zamieszkania.

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

Równocześnie należy pamiętać, że to na Panu w tej sytuacji będzie ciążył obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w zgodzie z Art. 44 ust. 1a Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zaliczki miesięczne na podatek dochodowy płatne w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskał Pan dochód, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego, Art. 44 ust. 3a przedmiotowej Ustawy.

Reasumując, rozwiązanie jakie zaproponował Panu pracodawca jest jak najbardziej zgodne z obowiązującymi przepisami, niemniej jednak rodzi ono pewne obowiązki po Pana stronie które muszą zostać spełnione.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej sprawdź nasze porady prawne online.