Odmowa przyjęcia mandatu


Prowadząc samochód zostałam zatrzymana za przekroczenie prędkości o 30 km/h. Odmówiłam jednak przyjęcia mandatu ponieważ nie zgadzam się z wysokością nałożonej na mnie kwoty mandatu. Czy mogę wnieść sprzeciw i do którego sądu powinien on zostać skierowany?

Odpowiedź:

W sytuacji którą Pani opisuje należy zaczekać do momentu gdy otrzyma Pani za pośrednictwem poczty wezwanie na rozprawę sądową, którą sąd wyznaczy w przedmiotowej sprawie lub też otrzyma Pani odpis wyroku nakazowego wraz z wnioskiem o ukaranie, w którym to zawarte zostaną również informacje dotyczące sposobu, terminu oraz sądu do którego należy wnieść sprzeciw w Pani sprawie w zgodzie z brzmieniem Art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia „W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.”.

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

W sprawie pisma, które Pani otrzyma (tj, zawiadomienie dot. rozprawy sądowej lub odpis wyroku nakazowego wraz z wnioskiem o ukaranie) zadecyduje sąd na podstawie dostarczonego materiału dowodowego przeciwko Pani. Natomiast w przypadku doręczenia Pani odpisu wyroku nakazowego wraz z wnioskiem o ukaranie, proszę być przygotowanym na to, że od dnia jego otrzymania ma Pani 7 dniowy termin zawity na wniesienie sprzeciwu w sprawie pod rygorem odrzucenia tego sprzeciwu przez sąd w przypadku przekroczenia tego terminu, co będzie skutkowało uprawomocnieniem się wyroku nakazowego.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu, wyrok nakazowy utraci moc oraz dojdzie do zarządzenia przez sąd terminu rozprawy podczas której ma Pani pełne prawo do obrony, w tym również powołania swojego pełnomocnika, który będzie Panią reprezentował podczas rozprawy. Niemniej jednak należy być świadomym faktu, że w przypadku przegrania przez Panią rozprawy sądowej, sąd może nie tylko utrzymać obecny wyrok w mocy ale również orzec karę dla Pani surowszą od kary zawartej w wyroku nakazowym, który utracił swą moc.

Jeżeli jesteś zainteresowany napisaniem pozwu zapytaj nas o pozwy i pisma.