Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki z o.o.


Posiadam 70% udziałów w Spółce z o.o. przeciwko której obecnie toczy się egzekucja komornicza. Czy może ona być prowadzona również z mojego prywatnego majątku w przypadku gdyby majątek spółki nie zaspokoił roszczeń wierzycieli?

Odpowiedź:

W przypadku gdy został powołany zarząd (spółka nie była w organizacji) i była Pani jedynie udziałowcem w spółce, a nie równocześnie członkiem zarządu to egzekucja komornicza nie może być prowadzona z Pani prywatnego majątku nawet w przypadku gdyby okazało się, że sama egzekucja okazała się wobec spółki bezskuteczna w zgodzie z Art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.”, również wtedy, gdy nie został dochowany termin zgłoszenia wniosku o upadłość spółki przewidziany w Art. 21 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. o prawie upadłościowym i naprawczym.

Jednakże wyjątek mogą tutaj stanowić dwa odosobnione przypadki w których taka odpowiedzialność może rzeczywiście obejmować i Panią. W przypadku gdyby wyrządziła Pani szkodę spółce to odpowiada Pani w zgodzie z treścią Art. 292 k.s.h.„Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”. Tego typu działanie może stanowić m.in. wniesienie do spółki aportu posiadającego wady fizyczne i/lub prawne które wyrządziło szkodę spółce. Może to nastąpić m.in. poprzez zawyżenie wartości aportu w umowie spółki w stosunku do jego rzeczywistej wartości zbywczej, a gdzie dodatkowo obowiązek zachowania się w przypadku zaistnienia tego typu sytuacji reguluje Art. 175. § 1 k.s.h.

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

Również za tego typu działanie zostanie uznane zbywanie udziałów, w całości lub w ich części, bez ich pokrycia wobec spółki, tj. Art. 186. § 1. k.s.h. „W przypadku zbycia udziału lub jego części nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału lub zbytej części udziału. Przepis ten stosuje się również do zbycia ułamkowej części udziału.”.

Ponadto należy zwrócić dodatkowo uwagę na fakt, że również za zachowanie omówione w Art. 292 k.s.h może zostać uznane błędne wypłacanie zysków przez wspólników z tytułu posiadanych udziałów w spółce, gdzie ustawodawca przewidział kryteria dotyczące ich prawidłowego rozliczania w Art. 192 k.s.h. „Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.”.

Problem prawny? Sprawdź nasze porady prawne online.