Egzekucja komornicza prywatnego zobowiązania z konta bankowego spółki jawnej


Klika dni temu komornik zajął konto w banku którego właścicielem jest spółka jawna prowadzona przeze mnie i moją wspólniczkę. Niestety mam dług prywatny którego nie byłem wstanie wcześniej spłacić, ale czy komornik w takiej sytuacji może zając rachunek bankowy spółki jawnej w której jestem tylko jednym z właścicieli?

Odpowiedź:

Pieniądze gromadzone na rachunku bankowym spółki jawnej nie podlegają zajęciu na drodze egzekucji komorniczej, gdyż na tym etapie nie są one własnością wspólników jako osób fizycznych tylko spółki.

Należy zwrócic uwagę na art. 28 Kodeksu spółek handlowych „Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia”., które świadczy również o odrębnej podmiotowości prawnej spółki od wspólnika.

Dalej w zgodzie z Art. 62. § 1. „W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać.”
oraz § 2 „Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego.”

Podstawowe prawa każdego wspólnika w spółce jawnej to:

  • żądanie podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego;
  • żądanie do corocznego wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego – również w przypadku poniesienia straty przez spółkę;
  • wystąpienie ze spółki i uzyskanie odpowiedniego świadczenia.

Natomiast wspólnik spółki jawnej nie posiada prawa do rozporządzania swoimi udziałami w majątku spółki dotyczy to również konta bankowego spółki. Wspólnik jakiekolwiek roszczenie do gotówki znajdującej się na koncie bankowym spółki może mieć dopiero w chwili dokonania podziału zysku przez wspólników.
W zgodzie z powyższym wierzyciel może w drodze egzekucji komorniczej zająć Pana prawa wynikające z bycia wspólnikiem spółki jawnej na wypadek Pana wystąpienia ze spółki bądź też jej rozwiązania. Ponadto wierzyciel może również po półrocznej nieskutecznej egzekucji z Pana ruchomości, wypowiedzieć umowę spółki w Pana imieniu i dopiero wtedy otrzymać świadczenia, które przypadłyby Panu od spółki.
Wobec powyższego, jak nietrudno zauważyć działanie komornika w tym wypadku jest bezpodstawne i bezprawne, wobec tego należy niezwłocznie wystapić do komornika na piśmie o cofnięcie zajęcia konta bankowego spółki oraz podając przedstawione art. prawne poinformować go o tym iż naraża spółke jawną na szkodę finansową, a jego działanie jest bezprawne. Należy również skierować do banku pismo aby bank poinformował komornika, że konto nie należy do Pana jako osoby fizycznej, a do spółki jawnej w której jest Pan tylko jednym ze wspólników w związku z czym nie jest prawnie dozwolone prowadzenie egzekucji z tego konta w celu zaspokojenia Pana prywatnego zobowiązania.

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

Dodatkowo warto wnieść również skargę na czynności komornika do właściwego Sądu Rejonowego (co więcej, może się to okazać konieczne jeżeli pisemne upomnienie komornika nie przyniesie pożądanego rezultatu w postaci zwoleniania spod zajęcia konta bankowego spółki) wraz z przedstawieniem zaistniałej sytuacji. W tym wypadku proszę koniecznie pamiętać o terminie na wniesienie skargi, który wynosi 7 dni licząc od dnia w którym doszło do zajęcia konta bankowego spółki w zgodzie z Art. 767 § 4. „Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapytaj nas o porady prawne online.