Renta rodzinna i powtórny związek małżeński


Mam 55 lat, otrzymuję rentę rodzinną po zmarłym mężu i pracuję zawodowo. Otrzymałam propozycję zawarcia powtórnego związku małżeńskiego. Czy z chwilą zawarcia ponownego związku będą otrzymywała rentę po pierwszym mężu? Czy po osiągnięciu wieku emerytalnego będę mogła wybrać jako bardziej korzystną emeryturę po pierwszym mężu, pomimo zawarcia kolejnego związku? Jaką mam pewność,że po uzyskaniu przeze mnie praw nabytych w tym zakresie nie zostaną mi one odebrane (poprzez zmianę stanowiska, ustawy) co wpłynie na moja sytuację bytową.

Odpowiedź:
W pierwszym przedstawionym zapytaniu dotyczącym ponownego zawarcia związku małżeńskiego, a obawy przed ewentualną utratą z tego tytułu renty rodzinnej po zmarłym mężu, pragnę podkreślić że nie ma tutaj żadnych powodów do zmartwień albowiem właściwe i obowiązujące przepisy których należy się doszukiwać w przedmiotowej sprawie w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie dopuszczają możliwości odebrania Pani przyznanej renty rodzinnej z tytułu ponownego zawarcia związku małżeńskiego.

W kwestii dotyczącej zbiegu dwóch świadczeń, tak więc obecnie pobieranej renty rodzinnej (która w zapytaniu została wymiennie nazwana emeryturą) oraz Pani przyszłej emerytury, należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że zawarcie związku małżeńskiego ponownie nie będzie miało w tym miejscu żadnego wpływu na utratę renty rodzinnej, za wyjątkiem sytuacji w której to Pani dobrowolnie wybrałaby swoją emeryturę, która to decyzja równocześnie oznaczać będzie rezygnacje z obecnie otrzymywanej renty rodzinnej w zgodzie z Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, „W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.”.

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

Natomiast raz przyznanego świadczenia którym w tym przypadku jest renta rodzinna nie można bezpodstawnie cofnąć z urzędu, gdzie za takim stanowiskiem opowiedział się również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 lutego 2012 r. sygn. K 5/11, w którym zaznaczył on również że „Ujawniony błąd organu rentowego (niezawiniony w żadnej mierze przez świadczeniobiorcę) nie może prowadzić w nieograniczonym zakresie do weryfikacji i wzruszenia prawomocnych decyzji.”.

Natomiast należy mieć w tym miejscu na uwadze, że łączna kwota świadczenia renty rodzinnej może zostać zmniejszona, bądź i nawet zawieszona (niemniej jednak nie cofnięta) w przypadku wystąpienia jednej z sytuacji którą ustawodawca przewidział w Art. 104 przedmiotowej ustawy, a który dotyczy różnych form dodatkowej działalności zarobkowej. W tym miejscu istotne jest aby być świadomym, że w zgodzie z Art. 104 ust. 8 ustawy, w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jednak nie wyższego niż 130% tej kwoty, kwota świadczenia ulegać będzie zmniejszeniu, natomiast powyżej 130% ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia świadczenie zostanie zawieszone w zgodzie z Art. 104 ust. 7 przedmiotowej ustawy „Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”.

Na zakończenie należy dodać, że ustawodawca przewidział ponadto możliwość wstrzymania wypłaty świadczeń w przypadku zaniedbania leżącego po stronie świadczeniobiorcy lub ustania samego prawa świadczenia, które zostały przybliżone w Art 134 ust. 1, tj. „Wypłatę świadczeń wstrzymuje się, jeżeli:

1) powstaną okoliczności uzasadniające zawieszenie prawa do świadczeń lub ustanie tego prawa;
2) osoba pobierająca świadczenia mimo pouczenia lub żądania organu rentowego nie przedłoży dowodów stwierdzających dalsze istnienie prawa do świadczeń;
3) osoba uprawniona do świadczeń nie poddała się badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu, bez uzasadnionych przyczyn, mimo wezwania organu rentowego;
4) okaże się, że prawo do świadczeń nie istniało;
5) świadczenia nie mogą być doręczone z przyczyn niezależnych od organu rentowego.”.

Masz dość podatków ? Boisz się o swój majątek ? Sprawdź nasze raje podatkowe