Przedawnienie wierzytelności


W 2008 roku jako firma wykonałem usługę dla kontrahenta, który za usługe nie zapłacił. Skierowałem sprawę do sądu a później oddałem do komornika. Komornik kilka miesięcy temu umorzył postępowanie, stwierdzając niewypłacalność dłużnika. Czy to oznacza, że nie odzyskam wynagrodzenia za zrealizowaną usługę?

Odpowiedź:

W zgodzie z Art. 118 kodeksu cywilnego – „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.”, tak więc dług w tym wypadku przedawnił by się po 3 latach w Pana przypadku w 2011r.

Jednakże w zgodzie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego „Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.”

Natomiast dodatkowo art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego mówi nam, iż „Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.”

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

W zgodzie z powyższym odpowiadając na Pana pytanie dług w tym przypadku należy rozumieć jako dług firmowy, jednakże zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu lub też nakazem zapłaty, w zgodzie z czym przedawnieniu może ulec dopiero po upływie 10 lat. Jednakże na skutek działań komornika bieg terminu przedawnienia został przerwany. Oznacza to, że termin przedawnienia biegnie od dnia w którym komornik umorzył egzekucję, tak więc w Pana wypadku dług ulega przedawnieniu w 2023r. Oczywiście każde podjęte czynności w tej sprawie przed sądem jak również ponowne skierowanie sprawy do komornika powoduje ponowne przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Warte rozważnia może być w Pana przypadku również skierowanie wniosku do sądu o wyjawienia majątku dłużnika na podstawie Art. 913. § 1. „Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: ,,Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.”

Sprawdź również naszą ofertę w zakresie raje podatkowe i optymalizacja podatkowa