Związek małżeński a legalizacja pobytu cudzoziemca na terenie kraju


Przebywając na wakacjach w Egipcie poznałam miłego chłopaka – pracował w hotelu, do którego przyjeżdżali głównie Polacy, toteż całkiem nieźle operował językiem polskim. Znajomość rozwinęła się, a ja zostałam w Egipcie znacznie dłużej, niż planowałam. Potem utrzymywaliśmy kontakt w sieci, aż w końcu on przyjechał do Polski. Zamierzamy się pobrać – jedyny problem jest taki, że nie zdążył jeszcze zalegalizować swojego pobytu w Polsce. Jak weźmiemy ślub będzie to równoznaczne z legalizacją jego pobytu w kraju?

Odpowiedź:

Zasadniczym pytaniem w przedstawionej przez Panią sytuacji jest podstawa przebywania Pani partnera w Polsce. Czy mówimy tutaj o pobycie w Polsce na podstawie posiadanej ważnej wizy, czy pobycie nielegalnym? W przypadku pobytu nielegalnego należy mieć na uwadze dość poważne konsekwencje, gdzie w przypadku gdyby doszło do zatrzymania Pani partnera może zostać wydana przeciwko niemu decyzja o wydaleniu, którą szczegółowo określa Art. 88 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jak również może zostać orzeczony zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony Art. 90 ust. 1 pkt. 4 „W decyzji o wydaleniu: orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen, i określa okres tego zakazu.”

Jeżeli natomiast Pani partner przebywa obecnie na terytorium Polski na podstawie ważnej wizy i posiadają Państwo wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania aktu małżeństwa oraz jest spełniony wymóg zawarty w Art. 48 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe „O możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia małżeństwa.” to jak najbardziej istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego. W momencie zawarcia związku małżeńskiego rzeczywiście nie powinno być problemu z uzyskaniem dla Pani partnera zezwolenia na zamieszkanie na czas określony w zgodzie z Art. 53 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

Niemniej jednak w tym miejscu należy zaznaczyć, że samo zawarcie związku małżeńskiego nie jest jeszcze równoznaczne z legalizacją pobytu Pani partnera w Polsce. W tym celu już po uzyskaniu aktu małżeństwa należy wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu Pani partnera właśnie z wnioskiem o otrzymanie zgody na zamieszkanie na czas oznaczony. W tym miejscu należy pamiętać, że wniosek o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony powinno się złożyć co najmniej 45 dni przed upływem ważności wizy wjazdowej.

Natomiast proszę również mieć na uwadze, że Pani partner po trzech latach trwania związku małżeńskiego będzie miał prawo do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na osiedlenie się na terenie Polski, niemniej jednak z zastrzeżeniem Art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach „Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który: pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony”, gdzie otrzymanie tego typu zezwolenia pozwoli na późniejsze uzyskanie obywatelstwa polskiego. Należy tutaj pamiętać przede wszystkim, że dopóki Pani partner nie uzyska tego typu zezwolenia to niestety jest on zobowiązany każdorazowo co 2 lata odnawiać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w zgodzie z Art 56 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach „Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 2 lata.”

Jeżeli interesują Cię porady prawne online nie czekaj i napisz do nas.