Jak prawidłowo zaksięgować koszt uzyskania przychodu związany z zakupem na aukcji internetowej?


Zajmujemy się skupem i sprzedażą telefonów komórkowych. Czy możemy księgować jako koszt zakup telefonów poprzez portale internetowe allegro. Jest to umowa cywilno-prawna ale na odległośc, czy urząd skarbowy będzie honorował takie koszty ? Jeżeli taka możliwość jest dopuszczalna w jaki sposób ksiegować takie zakupy czy wydruk potwierdzający zawarcie transakcji z allegro wystarczy? Czy w przypadku Sp z o.o. sytuacja jest identyczna, gdyż dowiedziałem się że księgowanie kosztów wewnętrznych w takim przypadku może się różnić od innych form prowadzenia działalności gospodarczej? Czy umowy kupna sprzedaży które spisujemy z klientami u siebie w komisie możemy zawierać na podstawie legitymacji szkolnych i studenckich lub innych dokumentów poza dowodem osobistym i paszportem?

Odpowiedź:

Odpowiadając na zapytanie dotyczące prawidłowego księgowania na poczet kosztów firmy transakcji zakupu telefonów przez portal aukcyjny Allegro w celu ich dalszej sprzedaży, należy zaznaczyć że sam wydruk tego typu transakcji poparty nawet dowodem w postaci potwierdzenia przelewu za zakupiony telefon nie zostaną uznane przez Urząd Skarbowy jako wystarczające dowody na okoliczność zaksięgowania tego typu kosztów, stanowisko to zostało przyjęte w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBI/1/415-965/11/BK z dnia 9 grudnia 2011 r.

Niemniej jednak możliwe jest wliczenie kosztu zakupu telefonu, z przeznaczeniem do jego dalszej sprzedaży, w koszty firmy na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku w przypadku gdy sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą lub umowy sprzedaży w przypadku gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna. Oczywiście umowa sprzedaży zawierana ze sprzedawcą którym jest osoba fizyczna musi spełniać pewne kryteria aby nie została zakwestionowana przez fiskusa, tj. w zgodzie z Art. § 12. ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wspomniana umowa sprzedaży musi zawierać:

lit. a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

lit. b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

lit. c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

lit. d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

W przypadku rozliczania Sp. z.o.o. sprawa rzeczywiście wygląda odmiennie pod kątem przepisów niemniej jednak nie w zakresie zadanego pytania. Przepisy w których zostało uregulowane rozliczanie Sp. z o.o. zawarte zostały w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Niemniej jednak w interesującym nas zakresie przedmiotowa ustawa odsyła do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w której to odpowiedzi na zadane pytanie należy się doszukiwać w Art. 21 ust. 1, tj. „Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych”.

W zgodzie z powyższym należy przyjąć, że również w przypadku Sp. z o.o. okazuje się konieczne sporządzanie umów sprzedaży w przypadku zakupu telefonów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w celu prawidłowego zaksięgowania tego typu kosztów.

Natomiast jak najbardziej mogą Państwo zawierać wspomniane umowy na podstawie wymienionych dokumentów, gdyż każdy z tych dokumentów posiada zdjęcie i równocześnie pozwala na ustalenie tożsamości kupującego. Takim dokumentem jest również prawo jazdy. W tym miejscu należy mieć jeszcze na uwadze (dotyczy wspomnianej legitymacji szkolnej), że w przypadku zawierania tego typu umów z małoletnimi, gdy okaże się że prawny opiekun małoletniego nie wyraził zgody na zakup telefonu będą Państwo zmuszeni do dokonania zwrotu pobranych środków w zgodzie z Art. 14. § 1. kodeksu cywilnego „Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.”.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapytaj nas o porady prawne online