Piąta umowa na czas określony


Nauczam przedmiotów ścisłych w dużym liceum publicznym. Jestem nauczycielką dyplomowaną. W szkolę pracuję od 2 lat. Mimo zapewnień dyrektora, że przemyśli moje postulaty dotyczące umowy na czas nieokreślony – znowu otrzymałam dokument wiążący mnie z pracodawcą na okres 6 miesięcy. To piąta taka umowa, pracuję na 1/2 etatu. Liceum w którym nauczam znajduje się w dużym mieście, do naszej szkoły uczęszcza około 700 uczniów. Dowiedziałam się, że większość koleżanek z pracy również związana jest ze szkołą umowami na czas określony. Rekordzistka pracuje u nas już 6 lat, na 13 umowie na czas określony. Kodeks pracy mówi, że 3 umowa z pracownikiem powinna być liczona jako umowa na czas nieokreslony. Czy to, co robi dyrektor w ogóle jest zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Niestety w przypadku przedstawionych przez Panią okoliczności zastosowanie ma ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, gdzie w zgodzie z Art 1. ust. 1 przedmiotowej karty „Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie usta-wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a”

W zgodzie z powyższym Karta Nauczyciela w Pani przypadku reguluje stosunek pracy przed Kodeksem pracy, na co dodatkowo wskazuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 roku (sygn. akt I PKN 709/99), który wskazuje że art. 251 ust. 1 Kodeksu pracy nie ma zastosowania, jeżeli ustawa w sposób wyczerpujący wskazuje na okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

Zatem w zgodzie z zapisami w przedmiotowej Karcie Nauczyciela, dyrektor Pani placówki w momencie zawierania z Panią stosunku o pracę zapewne działał na podstawie Art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela „W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze” oraz Art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela „W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, którzy spełniają warunki do zatrudnienia na podstawie mianowania, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony”.

Niemniej jednak w tym miejscu nie mozna jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie czy dyrektor placówki działa w zgodzie z obowiązujacymi przepisami, gdyż to na dyrektorze placówki ciąży obowiązek przestrzegania zapisów Karty Nauczyciela, jak równiez to dyrektor ma pełny wgląd w sprawy organizacyjne Państwa liceum w związku z którym to faktem jest w stanie dokonać rzeczywistej oceny poszczególnych swoich działań i decyzji. Niemniej jednak należy tutaj zaznaczyć, że podany przez Panią przypadek koleżanki, która pracuje w Pani liceum już 6 lat i wciąż otrzymuje kolejne umowy na czas określony, rzeczywiście jest przypadkiem dostarczającym pewnych wątpliwości w kwestii prawidłowości działań ze strony dyrektora w związku z czym można skierować przedmiotową sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy pod którą podlega Karta Nauczyciela, celem zbadania prawidłowości stosowanych rozwiązań przez dyrektora Pani placówki.

Jeżeli poszukujesz pomocy prawnej sprawdź nasze porady prawne online.