Przeprowadzenie darowizny pieniężnej w najbliższej rodzinie


Jako rodzice chcielibyśmy przekazać naszemu synowi darowiznę w kwocie 150 tysięcy złotych. Jak powinniśmy to zrobić w zgodzie z obowiązującymi przepisami skarbowymi?

Odpowiedź:

W przedstawionych okolicznościach mamy do czynienia z zerową grupą podatkową, co oznacza że nie będzie konieczne zapłacenie podatku od kwoty będącej podstawą przekazanej darowizny jeżeli spełnione zostanie kilka warunków. W zgodzie z art 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn uzyskają Państwo zwolnienie od podatku, gdy w zgodzie z art 4a ust. 1 pkt 1) „zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz”

Art 4a ust.1 pkt 2) „udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.”

W tym miejscu należy rozróżnić przekazanie darowizny na rzecz osoby pełnoletniej, a małoletniej.

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

W przypadku gdy Państwa syn jest osobą pełnoletnią, która została obdarowana w zgodzie z powyższymi przepisami, zobowiązany jest on do samodzielnego zgłoszenia otrzymanej darowizny na urzędowym druku SD-Z2 w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli wykonania na jego rzecz darowizny. Otrzymaną darowiznę musi on zgłosić do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu jego zamieszkania. Istotne jest również aby darowizna pieniężna została przekazana synowi przelewem na jego rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, albowiem w innym przypadku nie będzie możliwe zwolnienie darowanej kwoty z obowiązku podatku.
Należy mieć również na uwadze, iż w przypadku przekazania darowizny w postaci umowy zawartej w postaci aktu notarialnego na osobie obdarowanej nie ciąży obowiązek zgłoszenia darowizny pieniężnej, gdyż taki obowiązek w tym przypadku przechodzi na notariusza w zgodzie z art. 4a. ust 4 pkt 2) przedmiotowej ustawy. Niemniej jednak i w tym przypadku należy pamiętać o zachowaniu właściwej formy przekazania darowanych środków wcześniej wspomnianej w Art 4a ust.1 pkt 2)

Proszę również pamiętać, że w polu E druku SD-Z2 jako „Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych„ należy zaznaczyć pozycję nr 45 (umowa). Należy jednak pamiętać, że do druku SD-Z2 nie załączacie Państwo żadnych dodatkowych dokumentów. Ponadto nie ma również wymogu aby umowa darowizny pieniężnej była zawarta na piśmie, staje się ona ważna z chwilą gdy zostanie spełnione świadczenie. Niemniej jednak zaleca się dla obu stron zawrzeć umowę darowizny pieniężnej przynajmniej w formie pisemnej.

Odmiennie przedstawia się kwestia zgłoszenia darowizny jeżeli Państwa syn jest osobą małoletnią. W tym wypadku w myśl obowiązujących przepisów obdarowane dziecko nie może tego zrobić samodzielnie i stroną odpowiedzialną za zgłoszenie darowizny będą Państwo jako rodzice.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapytaj nas o porady prawne online