Podatek dochodowy od zysków z seszelskiej firmy


Od blisko trzech lat prowadzę sklep internetowy za pośrednictwem mojej firmy zarejestrowanej na Seszelach. Udało mi się rozkręcić biznes, wskutek czego zaczął on przynosić dość przyzwoite zyski, m. in. mogłem sobie w końcu pozwolić na zakup samochodu. Wczoraj otrzymałem wezwanie od mojego urzedu skarbowego w którym jestem wzywany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia wysokości rzeczywistych osiąganych przeze mnie dochodów oraz ich sposobu rozliczania z Urzędem Skarbowym. Sytuacja ta jest dla mnie niezrozumiała ponieważ mój biznes zarejestrowany jest na Seszelach a w zgodzie z tamtejszymi przepisami podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 0%, jak zresztą poinformowała mnie firma która dla mnie zajmowała się rejestracją mojego biznesu.

Odpowiedź:

Oczywiście prawdą jest to, że podatek dochodowy od osób fizycznych na Seszelach wynosi 0%, niemniej jednak jeżeli zamieszkuje Pan na terenie Polski dłużej niż 183 dni w ciągu roku oraz tutaj znajduje się Pana centrum interesów osobistych lub gospodarczych to pomimo zarejestrowania firmy na Seszelach jest Pan zobowiązany rozliczać się z podatku dochodowego z tutejszym Urzędem Skarbowym w zgodzie z Art. 3 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Urząd Skarbowy miał prawo wezwać Pana do osobistego stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień, natomiast samo zdarzenie może być dla Pana o tyle niekorzystne, że może pociągać ze sobą dalsze konsekwencje. W zgodzie z Art.54.§1. Kodeksu karno skarbowego „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”

Kluczowe znaczenie dla Pana sprawy będzie miała łączna wysokość niezapłaconego podatku na rzecz Urzędu Skarbowego, podstawa prawna Art.54.§2 kks. „Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.” oraz Art.54.§3 kks. „Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”.

Stąd też wskazane jest aby jak najszybciej dokonał Pan korekty złożonej przez siebie deklaracji podatkowej (PIT) oraz wysłał ją do właściwego Urzędu Skarbowego wraz z opłaceniem w całości zaległego podatku wobec US, Art.16a. kks. „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.1)), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.”.

porady prawne

Porady prawne online, sporządzanie umów, pozwów, podatki

Ponadto warto w tym miejscu zaznaczyć, że w podobnych sprawach na decyzję urzędu wpływ mogą mieć wszystkie faktyczne okoliczności danej sprawy, które ostatecznie doprowadziły do niezapłacania podatku, stąd też jeżeli rzeczywiście został Pan wprowadzony w błąd przez biuro, które wykonywało dla Pana usługę rejestracji firmy w Republice Seszeli to należy ten fakt również wykazać podczas udzielania wyjaśnień w US, jeżeli posiada Pan w tej sprawie jakąś korespondencję to będzie ona dodatkowym dowodem na to, że zwłoka w zapłacie podatku nie była oznaką Pana złej woli, a jedynie wynikiem nieświadomie popełnionego błędu, gdzie w zgodzie z Art. 53. § 7. kks. „Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia.”.

Masz dość podatków ? Boisz się o swój majątek ? Zobacz nasze raje podatkowe